Φωτοβολταϊκό Στέγαστρο

 

 
Το φωτοβολταϊκό στέγαστρο αποτελεί μια κατασκευαστική λύση η οποία συνδυάζει την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με την  προστασία απο τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες.
 
Η ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται απο το σύστημα μπορεί είτε να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών των δομών πλησίον του στεγάστρου είτε να διοχετευτεί στο ηλεκτρικό δίκτυο παράγοντας έτσι εισόδημα για τον ιδιοκτήτη του στεγάστρου.
 
Το φωτοβολταίκό στέγαστρο εξατομικεύεται για το κάθε έργο σύμφωνα με την επιθυμητή αισθητική αξία και εμφάνιση καθώς και την επιθυμητή ενσωμάτωση του στον εκάστοτε αστικό σχεδιασμό.
 
Οι βασικές παράμετροι εξατομίκευσης του συγκεκριμένου συστήματος (κλίση, προσανατολισμός, μέγεθος και αντοχή σε φορτία όπως ανεμοπιέσεις) θα πρέπει να υπολογιστούν αναλυτικά ωστε να εξασφαλιστεί η ορθή λειτουργία της κατασκευής.